NAZWA KURSU:

Szkolenie BHP na stanowiskach

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników inżynieryjno – technicznych
  • pracowników administracyjno–biurowych
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

CEL  KURSU:

Szkolenia  mogą być prowadzone jako wstępne lub okresowe.

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy znajdującymi się w Kodeksie Pracy oraz  zapoznanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie. Przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz zapoznanie się z czynnikami występującymi na miejscu pracy.

W przypadku szkolenia okresowego pracownik nabywa i aktualizuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na wyznaczonym stanowisku, a także zapoznaje się z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy związanych z wykonywaną pracą
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
  • postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeni

Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP w różnych gałęziach gospodarki.

Kontakt

Telefon
(052) 35-74-670
E-mail
cdzino@wp.pl

Zapisz się na szkolenie