Szkolenie

Szkolenie (6)

piątek, 27 kwiecień 2018 08:45

Obsługa urządzeń technicznych UDT

Napisał

Szkolimy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych będących pod Dozorem Urzędu Technicznego w zakresie:

 • suwnic
 • dźwigów towarowo - osobowych
 • wciągników
 • podnośników koszowych
 • żurawi stacjonarnych i samojezdnych
 • HDS
 • uprawnień do obsługi zawiesi.
 • konserwator po stronie mechanicznej
 • konserwator po stronie elektrycznej
piątek, 27 kwiecień 2018 08:38

Kierowca wózków jezdniowych

Napisał

Szkolenie operatora wózków jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych jest prowadzone w oparciu o program Urzędu Dozoru Technicznego Akademia UDT zarejestrowany w rejestrze pod nr 763/2014/20W-J, 763/2014/20W-P, 763/2014/20W-U, 763/2014/20W-N oraz posiadamy certyfikaty Centrum nr rejestru 230/CERT - 7/2001 i certyfikaty i zaświadczenia wykładowców i przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Program kierowca wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych zakłada ogółem 68 godzin w tym 48 godzin teorii i 20 godzin praktyki. Warunkiem przyjęcia na kurs to:

 • ukończenie minimum szkoły podstawowej
 • ukończenie 18 lat
 • badania psychotechniczne


Po ukończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z zdjęciem.

piątek, 27 kwiecień 2018 08:33

Uprawnienia elektro - energetyczne

Napisał
Szkolenia obejmują uprawnienia do eksploatacji, konserwacji, remontów oraz dozoru w zakresie:
 • elektrycznym - gr I uprawnień obejmująca urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
 • ciepłowniczym - gr II uprawnień obejmująca urządzenia wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • gazowym - gr III uprawnień obejmująca urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzając, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia z danego zakresu uprawnień.
piątek, 27 kwiecień 2018 08:15

Seminarium BHP i ppoż

Napisał
Szkolenia BHP i ppoż prowadzone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860), z zakresu:

 • okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami minimum 16h
 • okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych minimum 8h
 • okresowego pracowników inżynieryjno - technicznych minimum 16h
 • okresowego pracowników administracyjno - biurowych i innych niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, minimum 8h

Prowadzone są szkolenia z zakresu pomocy przed lekarskiej - kurs ratownika medycznego, oraz inne szkolenia z zakresu BHP i ppoż prowadzone na zlecenie Zakładów i Instytucji.
piątek, 27 kwiecień 2018 08:14

Operator sprzętu ciężkiego

Napisał

Centrum Doskonalenia Zawodowego prowadzi szkolenia na operatora maszyn do prac ziemnych i drogowych zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w klasie III, II oraz I koparki, koparkoładowarki, ładowarki, spycharki, równiarki, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do do rozkładania mieszanek bitumicznych, frezarki do nawierzchni dróg, przecinarki do nawierzchni dróg, maszyny do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw, walce drogowe, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, piły mechaniczne do ścinki drzew, narzędzia udarowe ręczne, wielozadaniowe nośniki osprzętów ( ładowarka teleskopowa), montażysta rusztowań budowlano - montażowych metalowych.


Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę wykładową jak i Instruktorów z wieloletnim stażem pracy na danej maszynie. Wszystkie zajęcia odbywają się w Inowrocławiu zarówno teoretyczne jak i praktyczne wraz z egzaminami.

piątek, 27 kwiecień 2018 06:41

Spawanie podstawowe

Napisał

Certyfikat spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi z uprawnieniami spawacza europejskiego mogą uzyskać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową. Posiadają minimum 18 lat oraz potwierdzoną zdolność do wykonywania zawodu spawacza zaświadczoną świadectwem lekarskim.

W szkoleniach uczestniczyć mogą również osoby posiadające książeczkę spawacza, a którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o kolejne metody spawalnicze. Natomiast na kurs spawania spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy ukończyli kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, oraz spawacze którzy ukończyli kurs według systemu szkolenia obowiązujących w Polsce do 2007 roku. Kurs spawania rur spoinami czołowymi mogą zostać przyjęci spawacze, którzy ukończyli kurs spawania blach spoinami czołowymi lub posiadają ponadpodstawowy kurs spawania blach prowadzony według systemu szkolenia spawaczy obowiązujący w Polsce do 2007 roku. Ośrodek prowadzi szkolenia spawalnicze w metodach:

 • spawanie elektrodami otulonymi metoda E - 111
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonach gazu MAG - 135
 • spawanie drutem z rdzeniem proszkowym metoda 136
 • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu TIG - 141
 • spawanie acetylenowo - tlenowe metodą G - 311